เทรนด์ใหม่ หมอพื้นบ้านปลูกและอนุรักษาสมุนไพรในที่ดินตนเองและชุมชน

โอกาสและความท้าทาย การพัฒนาสมุนไพรไทยเชิงเศรษฐกิจ

“กัญชาไทย” กับการแพทย์ไทย

การปลูกกัญชาทางการแพทย์

การรับมือกับโรคอุบัติใหม่ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมในต่างประเทศ: กรณีศึกษาโควิด-19

บทบาทของแพทย์แผนไทยในสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19

สถานการณ์และนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์

“ฟ้าทะลายโจร” “กระชาย” สมุนไพรไทย พลิกวิกฤติ COVID-19

พัฒนาการหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ระหว่างปีพ.ศ.2561-2564