ตัวแทนหน่วยงานองค์กรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกัญชงในเชิงอุตสาหกรรม เข้าหารือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะทำงาน เกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้ง สมาคมอุตสาหกรรมกัญชงไทย ครอบคลุมห่วงโซอุปทาน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวมถึงนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานภาครัฐ