คณะกรรมการสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย TIHTA
ขอขอบพระคุณดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ท่านที่ปรึกษา รมต.ว่าการการทรวงสาธารณสุข และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย TIHTA ที่เปิดโอกาสให้สมาคมเข้าพบปะเพื่อร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจกัญชงเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ทุกภาคส่วน ทั้งภาคเกษตรต้นน้ำ ภาคสะกัดกลางน้ำ และส่งต่อสู่ภาคอุตสาหกรรมปลายน้ำ โดยวางแนวทางการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำไปใช้ในวงกว้างต่อไป
 
สมาคม TiHTA
8 กย.2564 เวลา 15.00-16.30 น.
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข