สมาชิก

สมาชิกของสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย จะประกอบด้วยผู้ประกอบการ บริษัท ร้านค้า วิสาหกิจชุมชน ตลอดไปจนถึงบุคคลทั่วไปที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับกัญชง ตั้งแต่กลุ่มผู้ปลูก ผู้แปรรูป ไปจนถึงผู้ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายสู่ผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ เพื่อพัฒนากลุ่ม อุตสาหกรรมกัญชงให้มีศักยภาพและคุณภาพในการผลิตให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ สามารถสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้เกิดประโยชน์ขึ้นกับผู้ประกอบการทั้งหลายในประเทศไทย ให้มีความมั่นคงต่อไปในอนาคต