คณะที่ปรึกษาและกรรมการชุดปัจจุบัน

คณะที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย รวมไปถึงภาคเอกชน ที่จะร่วมกันให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกัญชงไทยที่ครอบคลุมทุกมิติ และให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการเชื่อมนโยบายภาครัฐ กับความเป็นจริงในการดำเนินงาน เพื่อเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ และกฎหมาย รวมทั้งเหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ ของสังคมไทย และสังคมโลก

คณะที่ปรึกษา

กรรมการชุดปัจจุบัน